Herziening bestemmingsplan Alphen West ivm nieuwbouw Rijnzate

Op de plek waar woonzorgcomplex Rijnzate staat wil Activite een nieuwe locatie gaan realiseren. In de vervangende nieuwbouw komt maximaal hetzelfde aantal wooneenheden terug als in de huidige situatie. Omdat in het huidige bestemmingsplan het bouwvlak precies op de bestaande bebouwing was ingetekend en het nieuwe ontwerp daar niet helemaal in past is een wijziging van het bestemmingsplan Alphen West noodzakelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de termijn van de tervisielegging kan een ieder hierop reageren bij de gemeenteraad. De publicatie wordt op gebruikelijke wijze bekend gemaakt.

Het bestemmingsplan zal ter vaststelling aan de raad worden aangeboden nadat de termijn van tervisielegging is verstreken en eventueel ingekomen zienswijzen zijn verwerkt in de Nota van Beantwoording Zienswijzen.

Het streven is te starten met de bouw van het woonzorgcomplex in het 2e kwartaal van 2017.

Achtergrond

In het verleden is de rechtsvoorganger van St. ActiVite, Zorgcompas, een samenwerking aangegaan met woningstichting WonenCentraal voor het ontwikkelen van het woonservicecentrum Nieuwe Sloot. Hier zouden de bewoners van Rijnzate naar toe gaan. Al snel stuitte deze nieuwbouwplannen op bezwaren van de omgeving. Ook na het aanpassen van het plan en zelfs na het verkrijgen van de bouwvergunning bleef er weerstand. Dit gaf de nodige vertraging.

Inmiddels heeft het huidige economische klimaat en de kabinetsplannen die vergaande gevolgen hebben voor woningcorporaties, WonenCentraal doen besluiten onder andere de nieuwbouwplannen voor het woonservicecentrum Nieuwe Sloot te schrappen. Dit was voor St. ActiVite de aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken voor vervangende nieuwbouw op de locatie van Rijnzate aan de Magnoliastraat.

In de vervangende nieuwbouw komt hetzelfde aantal wooneenheden terug als in de huidige situatie. In het huidige bestemmingsplan is het bouwvlak strak om de huidige bebouwing heen gelegd. Het nieuwe ontwerp past niet geheel binnen het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan. Daarnaast wordt de maximaal toegestane bouwhoogte overschreden. Om de nieuwbouw mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan ‘Alphen-West’ noodzakelijk.

clip_image002 clip_image004

Links het geldend bestemmingsplan, rechts het nieuw bestemmingsplan

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.