Alphense raad in 3 kwartier uitvergaderd

De Alphense gemeenteraad is vanavond op initiatief van CDA en D66 voor een extra vergadering bijeen gekomen. Onderwerp was een motie van deze partijen met daarin een intentieverklaring waarin vooral wordt opgeroepen te werken aan het verbeteren van de Alphense politieke cultuur.

Zoals te verwachten was werd deze motie aangenomen in een, zeker voor Alphense begrippen, ongekend korte raadsvergadering.  Alle aanwezige partijen stemden voor, met uitzondering van Trots op Nederland. De Vries van TROTS  ziet deze motie als een sluitstuk van een proces, terwijl de raad nu nog aan het begin van het verbeteren van de politieke cultuur staat. Een aantal partijen was niet aanwezig. Dit waren de SP, Beter Alphen, Alphen Eén en Nieuw Elan. Dit hadden deze partijen eerder ook aangekondigd, waarbij deze partijen toen spraken van loze verkiezingsretoriek.

De motie

INTENTIEVERKLARING

GEMEENTERAAD ALPHEN A/D RIJN

17 februari 2011 (nr 2011/5627)

1. De gemeenteraadsleden van Alphen aan den Rijn constateren dat:

· na de verkiezingen van maart 2010 onvoldoende sprake is geweest van een open (informatie)proces met alle partijen, hetgeen heeft bijgedragen aan verwijdering tussen niet-coalitie en coalitiepartijen, en tot twee tegenover elkaar staande blokken;

· dit in een mediationproces tussen de partijen intensief is besproken maar dat daarmee – blijkens de gebeurtenissen van de laatste maanden – de kloof binnen de raad en met het College niet is gedicht;

· rondom het BING rapport en de griffierbenoeming sprake is geweest van het verder verharden van de verhoudingen, onder meer resulterend in een sfeer van onderling wantrouwen;

· het bij de behandeling van het herindelingdossier wel is gelukt om blokdenken te voorkomen en in een open sfeer met elkaar als raad te discussiëren, gericht op de inhoudelijke vragen die daarbij aan de orde zijn;

2. De gemeenteraadsleden van Alphen aan den Rijn overwegen dat:

· herstel van vertrouwen in het bestuur van de stad van groot belang is voor de toekomst van Alphen aan den Rijn, mede gelet op een aantal belangrijke beslissingen in de komende tijd (herindeling, bezuinigingen, lage zijde e.a.)

· we met z’n allen de bestuurscultuur kunnen “maken en breken” zodat ieder vanuit zijn eigen rol en  verantwoordelijkheid dus ook een bijdrage kan leveren aan een verbetering van de politieke verhoudingen;

· tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 januari jl. alle fracties hebben aangegeven terug te willen keren naar discussies over de inhoud in plaats van over elkaar;

3. De gemeenteraadsleden van Alphen aan den Rijn spreken uit dat:

· de raad wil uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen;

· de raad actief gaat werken aan een andere politieke en bestuurscultuur waarbij de door de waarnemend burgemeester aangedragen thema’s van openheid, doorzichtigheid en voorspelbaarheid centraal staan;

· wordt uitgegaan van een dualistische werkwijze in de raad en tussen raad en college;

· de raad niet wil denken en werken in 2 blokken maar over partijpolitieke grenzen heen wil kijken en wil samenwerken in wisselende meerderheden;

· alle raadsleden willen luisteren naar elkaar en naar de samenleving;

· partijen om tafel gaan zitten voor open gesprekken over:

o een cultuur waarin het geaccepteerd is dat we elkaar kunnen aanspreken op gedrag en het nakomen van gemaakte afspraken;

o invoering van de nieuwe vergader- en werkwijze met meer ruimte voor idee- en opinievorming;

o het opstellen van een breed gedragen raadsagenda die bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juni a.s. kan worden besproken;

o ideeën ten aanzien van het (in)formatieproces rond de verkiezingen van najaar 2013;

· de collegeleden actief bij dit proces zullen worden betrokken;

· een raadsconferentie eind maart/begin april deel zal uitmaken van dit proces;

· van burgemeester en wethouders wordt verwacht dat ze actief bijdragen aan de nieuwe cultuur en werkwijze, en dat ze zich ontvankelijk opstellen voor alternatieve ideeën en voorstellen van alle partijen.

Geef een reactie

Recent nieuws

Beëindiging lidmaatschap  Ron Pool 10.11.2018 21:55 Rijn Gouwe lokaal

Week van Respect 05.11.2018 20:26 CDA Alphen aan den Rijn

Einde aan verkoop sociale woningbouw aan beleggers en vastgoedhandelaren 05.11.2018 12:56 SP Alphen

Weekendverslag 05.11.2018 12:26 Politie Alphen aan den Rijn

SP fractie helpt Nieuw Elan raadslid Robert Jan Blom met emigratie naar België! 04.11.2018 17:41 SP Alphen

Wethouder de Jager in landelijke commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ 02.11.2018 16:41 Gemeente Alphen

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 09:56 D66 Alphen a/d Rijn

Zorgen over houdbaarheid begroting 02.11.2018 08:41 D66 Alphen a/d Rijn

Nieuwe gemeentegids beschikbaar 01.11.2018 08:56 Gemeente Alphen

Toekomstvisie Alphense kinderboerderijen 31.10.2018 16:06 Gemeente Alphen

Informatieavond subsidieregelingen sportclubs 31.10.2018 15:41 Gemeente Alphen

Dat wij wel eens verrast kunnen worden bleek vanochtend maar eens 31.10.2018 14:32 Politie Alphen aan den Rijn

Gouderak – Kassalade overval Coop Gouderak aangetroffen in sloot Gouda 31.10.2018 14:31 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

Zoutloos voorproefje 31.10.2018 11:41 Gemeente Alphen

Regio Den Haag – Politie Den Haag Exclusief geeft unieke inkijk in zaak Haagse Rinus 31.10.2018 10:26 Nieuws | Zuid-Holland | politie.nl

WIJKAGENT SPREEKUUR 30.10.2018 17:41 Politie Alphen aan den Rijn

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 17:11 Gemeente Alphen

Groene Hart gaat voor duurzaam beton 30.10.2018 16:56 Gemeente Alphen

Ik val op – fietsverlichting 30.10.2018 13:06 Politie Alphen aan den Rijn

Pad langs de Zegersloot achter de Barnsteenstraat verbreed 30.10.2018 08:41 Gemeente Alphen


Toekomstige evenementen