D66 voor fusie

De D66-fractie heeft in de afgelopen weken intern gediscussieerd over de wenselijkheid van een fusie tussen Alphen, Boskoop en Rijnwoude. Daarbij is de fractie tot de conclusie gekomen dat de fusie veel voordelen met zich meebrengt voor alle inwoners van de drie gemeenten en daarom een gunstige ontwikkeling is. De D66-fractie in Alphen verklaart zich daarmee, onder voorwaarden, een voorstander van de aankomende fusie tussen de drie gemeenten. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan liggen met name op het gebied van de communicatie en met participatie van de inwoners in de komende tijd.

De provincie heeft in de afgelopen week laten zien dat het niet blijft bij een stevige wens, maar dat er ook wordt doorgepakt indien nodig. De D66-fractie betreurt de opstelling van de provincie in deze. Juist nu Alphen en Boskoop toenadering zochten tot elkaar en er beweging leek te komen heeft de provincie deze vrijwillige poging de nek om gedraaid. De wijze waarop er gecommuniceerd is, met de gemeenten, of juist niet is, verdient zeker geen schoonheidsprijs en is onzorgvuldig.

Een fusie tussen de drie gemeenten is volgens D66 alleen wenselijk als er ook goede argumenten zijn om dat te doen. Een fusie om een fusie, of een fusie alleen om de uitbreiding van het grondgebied is voor D66 geen argument. Wel vind D66 dat Alphen als grote gemeente hulp moet bieden aan de buurgemeenten als daar reden voor is.

Volgens D66 Alphen is er een aantal belangrijke voordelen te behalen voor de drie gemeenten. Genoemd kunnen worden de invloed die de grotere gemeente kan uitoefenen bij provincie en rijk en de toenemende bestuurskracht van de gemeente. Daarmee kunnen de belangen van de bewoners in de toekomst nog beter worden behartigd. Daarbij kan gedacht worden aan de verdubbeling van de N207.
Ook de uitvoering van grote gezamenlijke projecten, zoals de Oude Rijnzone nu, zal in de toekomst veel makkelijker worden.
De nieuwe gemeente zal een behoorlijk deel van het Groene Hart innemen, het zal daarmee in de toekomst makkelijker worden om de belangen van dat gebied te behartigen. Daarop aansluitend zal het eenvoudiger worden om versnippering tegen te gaan. Een betere ruimtelijke afweging bij bijvoorbeeld het aanleggen van bedrijventerreinen wordt in de toekomst mogelijk.
Tot slot zal de nieuwe gemeente door de schaalgrootte in staat zijn om voor alle inwoners een hoog voorzieningenniveau in stand te houden. Van de grootste kern in de gemeente tot de allerkleinste. Het serviceniveau kan door de opschaling een kwaliteitsslag maken en daar zullen de inwoners heel dicht bij huis van profiteren.

Naast de te verwachten voordelen zijn er ook nog veel vraagtekens. Vragen over financiële gevolgen bijvoorbeeld. In de komende maanden moet daar duidelijkheid over komen. Belangrijk is dat er op niet te lange termijn inzicht komt voor de betrokken gemeenteraden in de situatie bij de buren, D66 zal daar op aandringen.

Belangrijk zijn ook de voorwaarden waaronder er gefuseerd wordt voor D66. Met stip op een staat de start van een uitgebreid communicatie en participatietraject voor de inwoners op korte termijn. Om de fusie tot een succes te maken is het essentieel dat er wordt gecommuniceerd over het waarom, het wanneer en het hoe van de fusie. Maar vooral ook over wat de consequenties zijn. Daarnaast wil D66 dat er voor inwoners de mogelijkheid bestaat tot participatie, waarin men aan kan geven wat men belangrijke voorwaarden vindt bij de fusie. Fuseren is wat D66 betreft iets wat we vooral gaan doen met de inwoners van onze gemeenten.

De provincie heeft de betrokken gemeenten onterecht de mogelijkheid ontnomen om deze discussie in alle vrijheid te voeren en zonder druk te komen tot een conclusie. Desondanks is D66 Alphen een voorstander van deze fusie. Het is daarom geen discussie van wel of niet meer, maar hoe en onder welke voorwaarden.

Zoeken

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.