D66: nertsenfokkerij onwenselijk en overbodig

In de raadsvergadering van 1 juli heeft de D66-fractie opnieuw een motie ingediend waarin wordt gesteld dat de gemeente er alles aan moet doen om de uitbreiding, verplaatsing en vestiging van nertsenfokkerijen te voorkomen. De motie kon rekenen op brede steun van college en raad.Eerder werd er in april 2008 een soortgelijke motie op initiatief van D66 door de raad aangenomen. De Rechtbank vernietigde deze maand echter de beslissing van de gemeente om geen bouwvergunning voor uitbreiding aan de nertsenfokkerij te verlenen.

De nieuwe motie moest het college van duidelijke, heldere kaders voorzien op basis waarvan geen andere conclusie mogelijk is dat de uitbreiding van de nertsenfokkerij niet mogelijk is. De motie bevatte zowel argumenten op het gebied van dierenwelzijn als ruimtelijke ordening.

Tijdens de discussie in de raad gaf de wethouder aan dat er juridisch geen mogelijkheden meer zijn om de bouwvergunning te weigeren. Wel ziet de wethouder mogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan. De wethouder onderstreepte het doel van de motie en verklaarde zich bereidt om de mogelijkheden daarvan te bekijken en nam de motie over. Uitgangspunt blijft dan ook het niet toestaan van uitbreiding, verplaatsing en vestiging van nertsenfokkerijen.

 

De hele tekst van de motie is hieronder opgenomen;

Motie nertsenfokkerij

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn in vergadering bijeen op 1 juli 2010,

Constaterende dat:

· Binnen de gemeentegrenzen van Alphen aan den Rijn zich op dit moment een nertsenfokkerij bevindt;

· Deze nertsenfokkerij een verzoek heeft ingediend om te mogen uitbreiden om enerzijds te kunnen voldoen aan de nieuwe welzijnsnormen die voor nertsen gaan gelden en anderzijds om het aantal dieren te kunnen vergroten;

· Het aantal dieren toeneemt van ongeveer 1500 nu tot 3000 straks, wat een verdubbeling inhoudt;

· De nieuwe nokhoogte van de kooien volgens de bouwaanvraag max. 6,10 meter gaat bedragen;

· De Tweede Kamer inmiddels heeft ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel dat het fokken van pelsdieren met ingang van 2018 verbiedt;

Overwegende dat:

· Het niet langer nodig is nertsen voor hun pels te gebruiken en dit bovendien onwenselijk is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn;

· In de uitgangspunten van het bestemmingsplan Limes is opgenomen dat bedrijven in het gebied met maximaal 10-15% mogen groeien;

· Dat de bouwaanvraag noch wat betreft de geplande bouwhoogte, noch voor wat betreft het aantal te houden dieren voldoet aan die norm;

· De raad voor dit gebied een uitgangspunt hanteert van kleinschaligheid, geconcentreerde bebouwing en een landelijke uitstraling;

· Dit uitgangspunt is destijds vertaald in het nu geldende bestemmingsplan en recent in de uitgangspunten voor het nieuwe vast te stellen bestemmingsplan;

De raad spreekt uit dat:

 • Het uitbreiden, verplaatsen of vestigen van nertsenfokkerijen binnen de gemeentegrens ongewenst en overbodig is;
 • De gedane bouwaanvraag niet past binnen de uitgangspunten voor het bestemmingsplan Limes zoals vastgesteld, en evenmin in het nog vast te stellen bestemmingsplan;
 • De nieuwe nokhoogte van de kooien van max. 6,10 meter niet wenselijk is en niet past binnen de uitstraling van dat gebied;
 • Het bouwplan inbreuk maakt op de kleinschaligheid en landelijke uitstraling van het gebied;
 • De bedrijfseconomische belangen onvoldoende zwaarwegend zijn voor het verlenen van de bouwaanvraag, gezien de ontwikkelingen in de landelijke wetgeving;

De raad besluit en draagt het college op om:

 • Geen enkele vorm van medewerking meer te verlenen aan het uitbreiden, verplaatsen of vestigen van nertsenfokkerijen binnen de gemeentegrenzen.
 • De mogelijkheden te bekijken die het bestemmingsplan biedt om geen enkele vorm van medewerking meer te verlenen aan het uitbreiden, verplaatsen of vestigen van nertsenfokkerijen binnen de gemeentegrenzen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Geef een reactie


Toekomstige evenementen
 1. Pasar Malam

  oktober 11 - oktober 14
 2. Inloopavond St. Nieuwe Alphenaren

  oktober 19 @ 19:30 - 22:00